ThaiFavorites
https://thaifavorites.com

Regels en Voorwaarden

Servicevoorwaarden (TOS) | ThaiFavorites

Doelverklaring
ThaiFavorites.com is een sociale netwerkdienst waarmee Gebruikers unieke persoonlijke profielen online kunnen aanmaken om oude en nieuwe vrienden te vinden en ermee te communiceren. Doelstelling van de service is met name gericht op Thaise dames en Westerse mannen door hen een sociaal platform te bieden om met elkaar in contact te komen.
Door uw aanvraag voor lidmaatschap van ThaiFavorites in te vullen, erkent u dat u de algemene voorwaarden van het lidmaatschap hebt gelezen en dat u de hierin opgenomen voorwaarden accepteert, en gaat ermee akkoord ze na te leven.

1. Aanvaarding van de voorwaarden.
1.1 Dit Regels en Voorwaarden-document (wordt aangeduid als TOS), is een overeenkomst die u moet accepteren om de service van ThaiFavorites te gebruiken, zoals hieronder wordt besproken. Het is van toepassing op alle Gebruikers - dit omvat ook leden die een account hebben aangemaakt. De termen Gebruikers omvatten alle gebruikers, actieve, niet-actieve, vroegere, huidige en toekomstige leden. Deze overeenkomst beschrijft zowel uw rechten als uw plichten voor het gebruik van onze Service. Het is belangrijk dat u deze aandachtig leest, omdat u wettelijk gebonden bent aan deze voorwaarden. ThaiFavorites levert zijn Dienst (zoals hieronder gedefinieerd) alleen aan Gebruikers die onderhevig zijn aan deze Servicevoorwaarden. Door deze Servicevoorwaarden te accepteren of door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaan Gebruikers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden (inclusief het Privacybeleid (link naar Privacybeleid), dat hier door middel van verwijzing is opgenomen).
1.2 Door uw lidmaatschapsaanvraag in te vullen in ThaiFavorites erkent u dat u de Algemene voorwaarden van het lidmaatschap hebt gelezen en dat u de hierin opgenomen voorwaarden accepteert en ermee instemt deze na te leven. Gebruikers erkennen dat deze Servicevoorwaarden een contract is tussen Gebruikers en ThaiFavorites, ook al is het elektronisch en niet fysiek ondertekend door Gebruikers en ThaiFavorites, en is van toepassing op uw gebruik van de Service.
1.3 ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om onze Servicevoorwaarden te wijzigen als haar bedrijf evolueert. ThaiFavorites zal gebruikers binnen een redelijk tijdsbestek op de hoogte stellen van elke materiële wijziging via e-mail, blog of op de site. Gebruikers kunnen op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken door deze pagina te bezoeken. De herziene voorwaarden worden van kracht op de datum die in onze kennisgeving wordt vermeld, en als gebruikers de service na die datum gebruiken, zullen gebruikers akkoord gaan met herziene voorwaarden. Als enige wijziging in deze Servicevoorwaarden niet acceptabel is voor gebruikers, gebruik dan onze Service niet en verwijder uw ThaiFavorites-account.
1.4 Als Gebruiker bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw login, wachtwoord en account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw login of account, inclusief de activiteiten van andere projectgebruikers. Gebruikers kunnen NOOIT, onder geen enkele omstandigheid, hun account overdragen of delen met andere gebruikers, aangezien dit ertoe kan leiden dat het account wordt verwijderd.
1.5 Als gebruikers meer dan één persoon zijn (bijvoorbeeld: een stel), zijn alle betrokken entiteiten die bij registratie zijn aangegeven verantwoordelijk voor het toepasselijke bedrijfsbeleid, het verkrijgen van wettelijk vereiste toestemming van het lid voor dergelijk beleid en voor het verzekeren dat elk gebruik van de Services voldoen aan de toepasselijke federale, staats- en / of internationale privacywetten. De hoofdgebruiker wordt beschouwd als degene die voor het account betaalt.
1.6 Het management van ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het lidmaatschap van een persoon te weigeren of het lidmaatschap te beëindigen. elk lidmaatschap van een lid, zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het niet naleven van de algemene voorwaarden van het lidmaatschap door een lid

2. Beschrijving van de service.
ThaiFavorites biedt een online media-, dating-, samenwerkings- en gemeenschapsplatform (de Service) waarmee Gebruikers unieke persoonlijke profielen online kunnen aanmaken om oude en nieuwe vrienden te vinden en ermee te communiceren. Doelstelling van de service is met name gericht op Thaise dames en Westerse mannen door hen een sociaal platform te bieden om met elkaar in contact te komen.
ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd updates of wijzigingen aan te brengen in haar Service. Als ThaiFavorites vaststelt dat een wijziging kan resulteren in een vermindering van de functionaliteit of functies van de Services, kan ThaiFavorites alle gebruikers hiervan op de hoogte stellen via e-mail of op de Site.
De Service omvat geen Gebruikersgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) of enige softwaretoepassing of service die wordt geleverd door u of een derde partij, die u gebruikt in verband met de service, ongeacht of ThaiFavorites deze al dan niet aanduidt als officiële integraties. Alle wijzigingen en nieuwe functies die aan de Service worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan deze Servicevoorwaarden. ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om de Service (of enig Serviceplan) of enige functie of functionaliteit daarvan op elk moment te wijzigen of stop te zetten zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Alle rechten, titels en belangen in en op de Service en zijn componenten (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) blijven bij en behoren exclusief toe aan ThaiFavorites.

3. Toegang tot en gebruik van de service.
3.1 U mag de service alleen gebruiken voor legale, geautoriseerde doeleinden en u mag de service op geen enkele manier misbruiken. Zie Sectie 6 voor specifiek verboden gebruik van de Service. Gebruikers zullen ThaiFavorites onmiddellijk op de hoogte stellen als u een inbreuk op de beveiliging ontdekt met betrekking tot de Service.
3.2 Alle software die beschikbaar kan worden gemaakt door of namens ThaiFavorites in verband met de Service, inclusief de mobiele applicaties van ThaiFavorites (Software) bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Onderworpen aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, verleent ThaiFavorites u alleen een persoonlijke, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om de objectcode van enige Software uitsluitend in verband met de Service te gebruiken. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
3.3 ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om de gebruikersnaam en locatie als referentie op onze site te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. ThaiFavorites kan ook de gebruikersnaam en het bedrijf gebruiken om reclame te maken voor potentiële consumenten. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam op een van onze webpagina's vermelden onder lijsten met klanten van ThaiFavorites. Als u niet als referentie gebruikt wilt worden, neem dan contact op via info@thaifavorites.com en vermeld dat u niet als referentie gebruikt wilt worden.
3.4 In onze inspanningen om onze site een plaats te houden waar leden zich op hun gemak voelen zullen wij onmiddelijk tot verwijdering overgaan in geval van sexueel getinte afbeeldingen en teksten. Als je een account tegenkomt dat dergelijke afbeeldingen en/of teksten bevat, meld dit dan en we zullen de informatie bekijken.

4. Gebruikersgegevensrechten en gerelateerde verantwoordelijkheden.
4.1 "Gebruikersgegevens" betekent alle gegevens en inhoud die door gebruikers geüpload, geplaatst of beschikbaar gemaakt worden via de Services. Gebruikersgegevens omvat geüploade bestanden, alle inhoud binnen geüploade bestanden, profielinformatie, intra-site communicatie en al het andere dat u invoert of uploadt naar de Service. ThaiFavorites zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle faciliteiten die worden gebruikt om Gebruikersgegevens op te slaan en te verwerken, voldoen aan een hoge veiligheidsstandaard.
4.2 Om de Dienst aan u te kunnen leveren, hebben we bepaalde rechten nodig met betrekking tot Gebruikersgegevens. We moeten bijvoorbeeld gebruikersgegevens kunnen verzenden, opslaan en kopiëren om ze aan andere leden te tonen, ze te indexeren zodat je ze kunt doorzoeken, om back-ups te maken om gegevensverlies te voorkomen, enz. Acceptatie van deze Servicevoorwaarden geeft ThaiFavorites de toestemming om dit te doen en verleent ThaiFavorites alle rechten die nodig zijn om de service aan alle gebruikers te leveren. Dit omvat ook het toestaan ​​dat wij externe serviceproviders (XS4ALL en Versio) gebruiken bij de uitvoering en administratie van de Service en de rechten die aan ons worden verleend, worden aan deze derden uitgebreid tot de mate die nodig is om de Service te laten werken. verstrekt.
4.3 Als gebruikers ons feedback of suggesties sturen met betrekking tot de Service, verleent u ThaiFavorites alle rechten om dergelijke feedback of suggesties voor welk doel dan ook te gebruiken, zonder enige verplichting jegens u.
4.4 Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van Gebruikersgegevens en alle communicatie tijdens het gebruik van de Services. ThaiFavorites is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, geschiktheid of wettigheid van Gebruikersgegevens of enige andere informatie die Gebruikers mogelijk kunnen krijgen met behulp van de Diensten. De Services bieden functies waarmee gebruikers gebruikersgegevens en ander materiaal met anderen kunnen delen of openbaar kunnen maken. Denk goed na over wat er wordt gedeeld of openbaar wordt gemaakt.
4.5 Gebruikers kunnen ongepaste inhoud aan ThaiFavorites melden. De vlaggen zijn de volgende:
Onbeleefd, onaangenaam of aanstootgevend
Niet relevant of irritant
Veiligheidsprobleem of illegaal
Commercieel of spam
Foutief geplaatst
4.6 Leden erkennen en zijn het erover eens dat alle inhoud geproduceerd door deze site of zijn leden wordt het tastbare en intellectuele eigendom van ThaiFavorites en is dienovereenkomstig auteursrechtelijk beschermd. Alle inhoud die door de club wordt geproduceerd, mag door ThaiFavorites worden gebruikt voor welk zakelijk doel dan ook.

5. Betaling.
5.1 Als gebruikers een betaald abonnement selecteren, moet de gebruiker uw huidige en nauwkeurige factureringsgegevens verstrekken. Een geldige creditcard- en factuurgegevens zijn vereist om de aankoop te voltooien. Door zich te abonneren op het maandelijkse abonnement, machtigen gebruikers ThaiFavorites om hun creditcard in rekening te brengen tijdens de factureringscyclus van gebruikers. Aan gebruikers van een betaald abonnement worden kosten in rekening gebracht op basis van de abonnementsprijzen, zoals hierboven uitgelegd. Gebruikers kunnen hun factuurgegevens bijwerken onder hun ThaiFavorites-account om hun creditcardgegevens bij te werken. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het niet updaten van de factureringsinformatie zal resulteren in het blijven belasten van de betalingsmethode die in het bestand is geregistreerd. U stemt ermee in om ThaiFavorites te betalen in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet op de Site en deze Servicevoorwaarden, en u machtigt ThaiFavorites of haar externe betalingsverwerkers om uw betalingsinstrument periodiek vooraf te factureren in overeenstemming met dergelijke voorwaarden.
5.2 Als een lid automatische opname voor betaling van lidmaatschapsbijdragen heeft ingesteld en dat lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het de verantwoordelijkheid van het lid om de automatische betaling te annuleren. Standaard is de periodieke facturering voor lidmaatschap ingeschakeld. Er wordt geen restitutie verleend voor te veel betaalde bedragen die het gevolg zijn van het niet beëindigen van de automatische betaling door de leden.

6. Verantwoordelijkheden van de gebruiker
Alle leden erkennen en gaan ermee akkoord dat de informatie die zij verstrekken eerlijk en nauwkeurig zal zijn met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens. Elk lid erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie die hij of zij aan ThaiFavorites verstrekt voor publicatie, onvoorwaardelijk door ThaiFavorites kan worden gebruikt. Gebruikers gaan er ook mee akkoord:
a. Gebruikersgegevens uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die onwettig of illegaal, lasterlijk of inbreukmakend op andermans privacy zijn;
b. de Service gebruiken om minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen;
c. zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een ThaiFavorites-medewerker of een ander lid, of een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;
d. identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van gebruikersgegevens te verhullen;
e. Gebruikersgegevens uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen waarop u volgens de wet of contractuele of fiduciaire relaties geen recht hebt;
f. Gebruikersgegevens uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen op een manier die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij;
g. de Service gebruiken voor het uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware te onderbreken, vernietigen of beperken;
h. de Service of servers of netwerken die met de Service zijn verbonden, verstoren of verstoren;
i. de Service wijzigen, aanpassen of hacken of anderszins proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Service of de gerelateerde systemen of netwerken.
j. het opzettelijk of onopzettelijk overtreden van toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving in verband met uw gebruik van de Service, inclusief
k. de Service gebruiken om materiële ondersteuning of middelen te bieden (of om de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of te verhullen) aan een organisatie (s) die door de Amerikaanse overheid is / zijn aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie op grond van sectie 219 van de Immigration and Nationality Act;
l. de Service gebruiken om deel te nemen aan onwettige of illegale activiteiten; en / of
m. verzamel of bewaar persoonlijke gegevens over andere gebruikers in verband met een van de verboden gedragingen en activiteiten die hierboven zijn uiteengezet.
n. Leden zullen andere leden niet lastigvallen, beledigen of beledigen en zullen geen aanstootgevende of obscene woorden, namen of uitdrukkingen gebruiken in hun online communicatie.
o. Alle ongevraagde commerciële of promotionele berichten die naar andere leden worden verzonden, worden als spam beschouwd en zullen resulteren in onmiddellijke beëindiging van het account. Verboden activiteiten omvatten het promoten van een andere website (van welk type dan ook), een andere club. Het is onze bedoeling en wens om onze leden te beschermen tegen allerlei soorten spam. Als u als lid beledigd bent door de handelingen of het gedrag van een ander lid dat de ThaiFavorites-gedragscode of een van de voorwaarden van deze lidmaatschapsovereenkomst heeft geschonden, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijk gedrag te melden aan het management van ThaiFavorites. Na ontvangst van een dergelijke melding zal ThaiFavorites de chat berichten van alle betrokken partijen volgen. Als aanstootgevend gedrag aanhoudt, wordt het lidmaatschap van het / de aanstootgevende lid / leden beëindigd, naar eigen goeddunken van ThaiFavorites. Verder, als enige gecontroleerde chat berichten taal bevatten die bedreigingen of andere wetsovertredingen bevat, zullen dergelijke e-mails worden doorgestuurd naar de juiste wetshandhavingsinstanties. U erkent dat ThaiFavorites en zijn aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken gebruikersgegevens die beschikbaar zijn via de Service vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen.
Zonder het voorgaande te beperken, ThaiFavorites en zijn aangewezen personen hebben het recht om gebruikersgegevens te verwijderen die in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden. Gebruikers moeten alle risico's bij het gebruik van gebruikersgegevens zorgvuldig evalueren, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van gebruikersgegevens. U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat ThaiFavorites toegang heeft tot uw accountinformatie en gebruikersgegevens, deze mag bewaren en openbaar mag maken indien dit wettelijk vereist is of als u te goeder trouw gelooft dat een dergelijk behoud of openbaarmaking van toegang redelijkerwijs noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan wettelijke werkwijze; (2) handhaving van de Servicevoorwaarden; (3) reageren op beweringen dat gebruikersgegevens de rechten van derden schenden; (4) reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (5) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ThaiFavorites, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

7. Beëindiging.
7.1 Deze Servicevoorwaarden blijven volledig van kracht tenzij en totdat uw Gebruikersaccount of deze Servicevoorwaarden worden beëindigd zoals hierin beschreven. Alle serviceplannen worden automatisch verlengd met extra maanden / jaar, afhankelijk van het abonnement en de herhaling die de gebruiker heeft gekozen. Gebruikers hebben het recht om hun account te verwijderen of hun betaalde abonnement op elk moment te annuleren door toegang te krijgen tot accountinformatie op de site. ThaiFavorites zal uw account niet automatisch beëindigen, tenzij specifiek gevraagd.
7.2 ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om uw account te verwijderen als ThaiFavorites vaststelt dat gebruikers de regels en voorwaarden hebben overtreden zoals vermeld in deze Servicevoorwaarden.
7.3 Profielgegevens in verlopen abonnementen voor ThaiFavorites zullen worden verwijderd.
7.4 Gegevensback-ups hebben een bewaarbeleid van 90 dagen.
7.5 ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om alle inactieve gratis gebruikers te beëindigen als er geen activiteiten zijn geweest in de afgelopen 365 dagen. Als een gebruiker inactief blijft, bijv. logt niet in om hun ThaiFavorites-account opnieuw te activeren binnen een week na melding, dan zal ThaiFavorites het account en de bijbehorende gegevens verwijderen.
7.6 ThaiFavorites bewaart persoonlijke gegevens van verwijderde accounts en bijbehorende bestanden tot 90 dagen. Alle gegevens worden na 90 dagen verwijderd, tenzij de gebruiker zijn account opnieuw activeert.
7.7 ThaiFavorites biedt gebruikers de mogelijkheid om hun account en gegevens te verwijderen. Zie het gedeelte "Gegevensverwijdering" van ons privacybeleid.
7.8 Alle opgebouwde rechten op betaling en de voorwaarden van Sectie 5 en Secties 8 tot en met 17 blijven van kracht na beëindiging van deze Servicevoorwaarden.
7.9 Als een lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, hetzij door ThaiFavorites, hetzij door het lid, wordt geen restitutie verleend voor enig vooruitbetaald deel van het lidmaatschap vergoedingen.

8. Afwijzing van garanties.
8.1 De service kan soms gepland onderhoud of noodonderhoud ongedaan maken vanwege updates of andere oorzaken buiten onze controle. ThaiFavorites zal er alles aan doen om vooraf op de hoogte te stellen van een verstoring van de Dienst.
Gebruiker begrijpt dat Gebruikersgegevens op een niet-versleutelde manier kunnen worden verzonden of verwerkt als u ervoor kiest om niet-versleutelde gateways te gebruiken om verbinding te maken met de Service. Bovendien, terwijl ThaiFavorites er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat informatie die wordt verstrekt aan externe leveranciers en hostingpartners veilig wordt verzonden, kan ThaiFavorites niet garanderen dat deze transmissies gecodeerd zullen zijn. Gebruikers erkennen dat gebruikers als enige verantwoordelijk zijn voor adequate beveiliging, bescherming en back-up van gebruikersgegevens. ThaiFavorites is niet aansprakelijk voor enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Gebruikersgegevens, of enige corruptie, verwijdering, vernietiging of verlies van Gebruikersgegevens.
8.2 ThaiFavorites kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige acties of verklaringen van een van haar leden, noch enige acties die voortvloeien uit de illegale of onverantwoordelijke acties van een van haar leden of voor enige acties door een derde partij als gevolg van het lidmaatschap van ThaiFavorites. De geleverde service is een ‘geziene’ basis en biedt vanwege de enorme verscheidenheid aan selectie- en matchingscriteria geen enkele garantie dat er geschikte matches zullen worden gevonden. ThaiFavorites zal ernaar streven om een ​​serviceniveau te bieden zoals aangegeven in al het gepubliceerde materiaal. ThaiFavorites stemt ermee in om naar best vermogen alle informatie die door leden wordt ingediend en die niet voor openbare weergave is, privé te houden, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor illegale acties door een derde partij die deze overeenkomst schendt.
8.3 DE SERVICE EN ALLE GERELATEERDE COMPONENTEN EN INFORMATIE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EN THAIFAVORITES WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES. VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. GEBRUIKERS ERKENNEN DAT THAIFAVORITES NIET GARANDEERT DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN, NOCH GEEFT HET ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, EN GEEN INFORMATIE, ADVIES OF DIENSTEN DIE U VAN THAIFAVORITES OF VIA DE SERVICE HEBT VERKREGEN, ZAL ELKE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE TOS WORDT VERMELD.

9. Beperking van aansprakelijkheid.
9.1 ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE (OOK IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS) IS THAIFAVORITES AANSPRAKELIJK JEGENS GEBRUIKERS OF DERDEN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDENDE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, VERLOREN VERKOOP OF ZAKEN, VERLOREN GEGEVENS OF (B) ENIGE KWESTIE BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN IS THAIFAVORITES AANSPRAKELIJK VOOR ELK BEDRAG. DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE WIJZEN DE RISICO'S ONDER DEZE TOS TOE TUSSEN DE PARTIJEN, EN DE PARTIJEN HEBBEN OP DEZE BEPERKINGEN VERLEEND BIJ HET BEPALEN VAN DEZE TOS.
9.2 Sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid niet toe. voor incidentele of gevolgschade, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN THAIFAVORITES BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

10. Geschillenbeslechting / Arbitrage.
Lees aandachtig:
Om de kosten van geschillen te bespoedigen en te beheersen, zijn Gebruikers en ThaiFavorites het erover eens dat elke juridische of billijke claim die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met Gebruikers 'gebruik van de Services of deze Servicevoorwaarden wordt als volgt opgelost:
10.1 Informele oplossing. We zullen eerst proberen om een ​​claim informeel op te lossen. Beide partijen mogen geen formele procedure starten gedurende ten minste 30 dagen na een officiële schriftelijke kennisgeving van de Claim. Kennisgeving van de claim omvat een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en de contactgegevens van de partij, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil, de claim of de controverse en de gevraagde voorziening. U stuurt uw kennisgeving per e-mail naar info@thaifavorites.com.
10.2 Formele oplossing. Als we een claim niet informeel kunnen oplossen, zal een beweerde claim alleen worden opgelost door middel van bindende arbitrage en niet door rechtbanken van algemene jurisdictie. Geen enkele civiele procedure met betrekking tot enig geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zal bij een rechtbank worden ingesteld en al dergelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan definitieve en bindende arbitrage door een driemanspanel. Elke partij kiest een arbiter, die op zijn beurt een derde arbiter selecteert. Alle kosten en uitgaven van de arbitrage, inclusief de werkelijke advocaatkosten, worden over de partijen verdeeld volgens het oordeel van de arbiters. De uitspraak van de arbiters die uit een dergelijke arbitrage voortvloeit, kan worden bevestigd en als een definitieve uitspraak worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank en dienovereenkomstig worden afgedwongen. Verder komen de partijen bij deze overeenkomst uitdrukkelijk overeen dat het overgaan tot arbitrage en het verkrijgen van een onderscheiding op grond daarvan een opschortende voorwaarde is voor het instellen of handhaven van enige vordering bij een rechtbank met betrekking tot enig geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van het instellen van een civiele vordering. om de status quo te handhaven tijdens de hangende van een arbitrageprocedure.

11. Statuut van beperkingen.
Ongeacht andersluidende statuten of wetten of het toepasselijke geschillenbeslechtingsproces, een informele klacht met betrekking tot een Claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of onder de Servicevoorwaarden moeten worden ingediend bij ThaiFavorites binnen één (1) maand nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan, of voor altijd worden uitgesloten.

12. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van schending van auteursrechten of intellectuele eigendommen.
ThaiFavorites respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. ThaiFavorites kan, naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen, uitschakelen en / of beëindigen. Als gebruikers van mening zijn dat uw gegevens, uw afbeeldingen en uw video's zijn gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, geef ThaiFavorites dan de volgende informatie:
a. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang;
b. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
c. een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de site bevindt;
d. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
e. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
f. een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

By email: info@thaifavorites.com

13. Schadeloosstelling.
Gebruikers zullen ThaiFavorites verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden. Gebruikersgegevens of misbruik van de service door gebruikers. ThaiFavorites zal gebruikers op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of eis. ThaiFavorites behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te voeren over elke kwestie die onderhevig is aan schadeloosstelling onder deze sectie. In dat geval gaat u ermee akkoord mee te werken aan alle redelijke verzoeken die ThaiFavorites helpen bij de verdediging van dergelijke zaken.

14. Afdwingbaarheid.
Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Servicevoorwaarden anders volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

15. Integratie, wijziging en autoriteit.
Deze Servicevoorwaarden is de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip van de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Servicevoorwaarden. Alle wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden moeten schriftelijk worden ondertekend door beide partijen die uitdrukkelijk door de voorwaarden een bepaling van deze Servicevoorwaarden wijzigen of ervan afzien, tenzij hierin anders is bepaald. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband gecreëerd als resultaat van deze Servicevoorwaarden en u hebt geen enkele autoriteit om ThaiFavorites in welk opzicht dan ook te binden.

16. Rechts- en forumkeuze.
De Servicevoorwaarden worden beheerst en afgedwongen door de wetten van Nederland in welk land ThaiFavorites statutair is gevestigd, zonder rekening te houden met conflicterende wetgeving. De partijen zien hierbij af van elk recht om juryrechtspraak te eisen voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst.

17. VERKOOPVOORWAARDEN
Betaalde abonnementen van ThaiFavorites
ThaiFavorites biedt verschillende prijspakketten aan: proefversie en betaald. Alle gebruikers zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van ThaiFavorites zoals hieronder beschreven - dit omvat alle gratis en betaalde gebruikers.

18. Actieve gebruikers
Actieve gebruikers worden gedefinieerd als alle gebruikers die zich tijdens de jaarlijkse factureringscyclus hebben aangemeld of ingelogd bij ThaiFavorites en die Services in uw account hebben bezocht ten minste één keer tijdens de jaarlijkse factureringscyclus.

19. Restitutiebeleid
ThaiFavorites biedt geen volledige restitutie, tenzij er grote problemen en bugs bestaan ​​binnen ons systeem en deze niet tijdig worden verholpen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ThaiFavorites op de hoogte te stellen van eventuele fouten. Een gebruiker kan een verzoek om terugbetaling indienen door de gepaste gronden voor terugbetaling te vermelden. ThaiFavorites zal elk individueel restitutieverzoek in overweging nemen, maar is niet verplicht om Gebruiker(s) een restitutie te verlenen alleen op basis van het indienen van een verzoek. Actieve gebruikersfacturering kan ertoe leiden dat er credits aan uw account worden toegevoegd. Deze tegoeden kunnen ook niet worden gerestitueerd, maar ze kunnen niet worden vervallen en zullen door ThaiFavorites worden gebruikt voor verdere abonnementen in uw account.

The Netherlands, Zoetermeer, March 27, 2021